Warunki świadczenia usług

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2020 r.

 Niniejsze warunki korzystania z usługi ("Warunki" lub "Umowa") jest umową prawną pomiędzy Tobą a Sup Pyr Ltd. (“Sup”, “my”, “nasz"), regulujące korzystanie z usług ochrony prywatności oferowanych przez oprogramowanie Sup Citium, którego właścicielem i autorem jest Sup ( "Usługi”). Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na Warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z Warunków, nie może korzystać z Usług.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że niniejsza umowa jest zawarta wyłącznie pomiędzy nim a Sup, a nie jakimikolwiek partnerami, dystrybutorami, promotorami lub dostawcami usług Sup (łącznie, "Dystrybutorzy”). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub roszczeń w odniesieniu do Usług, Sup, a nie jego Dystrybutorzy, będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za rozwiązanie tych problemów lub roszczeń. Jeżeli użytkownik uzyskał Usługi od jednego z Dystrybutorów Sup, zgadza się, że Dystrybutor taki nie będzie miał obowiązku ani nie będzie ponosił odpowiedzialności za zapewnienie użytkownikowi jakichkolwiek gwarancji, usług serwisowych i wsparcia w odniesieniu do Usług.

CHCIELIŚMY POINFORMOWAĆ, ŻE WARUNKI ZAWIERAJĄ KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ W SEKCJI 15(B), KTÓRA WYMAGA, ABY WSZELKIE SPORY, ZA WYJĄTKIEM SPORÓW WYMAGAJĄCYCH SPRAWIEDLIWEGO LUB NAKAZOWEGO ZADOŚĆUCZYNIENIA, BYŁY ROZSTRZYGANE W DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU. UŻYTKOWNIK I ZABEZPIECZONY ZGADZA SIĘ RÓWNIEŻ NA ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO PROCESÓW SĄDOWYCH Z UDZIAŁEM ŁAWNIKÓW PRZYSIĘGŁYCH, POZWÓW GRUPOWYCH I ARBITRAŻU NA SZEROKĄ SKALĘ.

1. Kto może korzystać z usług

Musisz być w minimalnym wieku, aby móc korzystać z usług. "Minimalny wiek" oznacza 18 lat. Jeżeli jednak prawo wymaga, aby Użytkownik był starszy, aby Sup mógł zgodnie z prawem świadczyć na jego rzecz Usługi, wówczas Minimalny Wiek oznacza taki wiek.

Korzystając z którejkolwiek z Usług, oświadczasz to:

 1. akceptujesz niniejszą Umowę i potwierdzasz, że masz prawo i możliwość zawarcia niniejszej Umowy;
 2. użytkownik będzie przestrzegał niniejszych Warunków oraz wszystkich obowiązujących lokalnych, prowincjonalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych praw, zasad i przepisów; oraz
 3. jeśli korzystasz z Usług w imieniu firmy lub innego podmiotu, oświadczasz, że jesteś upoważniony do udzielenia wszystkich licencji określonych w niniejszych Warunkach oraz do wyrażenia zgody na niniejsze Warunki w imieniu firmy lub podmiotu.

2. Prawa użytkownika do korzystania z usług

Sup udziela użytkownikowi osobistej, ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, niezbywalnej, niewyłącznej, odwołalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji ("Sup").Licencja") do:

 1. dostępu do Usług i korzystania z nich w celu (i) zapobiegania kradzieży tożsamości, hakerstwu, złośliwemu atakowi lub szpiegostwu; (ii) ochrony prawa do prywatności użytkownika; oraz (iii) bezpiecznego prowadzenia legalnych spraw osobistych lub biznesowych użytkownika, a nie do jakichkolwiek nielegalnych, nielegalnych lub przestępczych celów; oraz
 2. pobrać, zainstalować i korzystać z Usług na jednym urządzeniu/urządzeniach mobilnych (np. telefonie komórkowym lub tablecie), które natywnie uruchamia system operacyjny obsługiwany przez Sup, a które użytkownik posiada lub kontroluje do użytku niekomercyjnego lub do wewnętrznego użytku biznesowego.

Licencja pozwala na korzystanie z Usług w sposób, na jaki pozwalają niniejsze Warunki oraz inne nasze zasady, takie jak nasza Polityka Prywatności. https://www.citium.net/privacy-policy-2/

Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji, uaktualnień i innych nowych funkcji oraz na przesyłanie informacji o logach na nasze serwery. Użytkownik może być w stanie dostosować te automatyczne pobieranie poprzez ustawienia swojego urządzenia przenośnego. Te aktualizacje i ulepszenia mają na celu ulepszenie i ulepszenie naszych Usług i mogą zawierać poprawki błędów, ulepszenia i nowe moduły.

Użytkownikowi nie wolno sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, scedować, rozprowadzać, kopiować, modyfikować ani udostępniać żadnej części naszych Usług. Użytkownik nie może również dostosowywać, łączyć, tworzyć dzieł pochodnych, dezasemblować, dekompilować, dekompilować wstecznie, próbować odkryć kod źródłowy lub dokonywać inżynierii wstecznej żadnej części Usług, z wyjątkiem przypadków, w których ograniczenia te są wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo.

3. Prawa do treści

Niektóre z naszych Usług umożliwiają tworzenie, przesyłanie, wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych użytkowników. Kiedy to robisz, zachowujesz prawa własności do danych, które posiadasz na początku. NIE UŻYWAMY, NIE KOPIUJEMY ANI NIE MODYFIKUJEMY DANYCH UŻYTKOWNIKA.

Użytkownik jest odpowiedzialny za treści przesyłane za pośrednictwem Usług, w tym za tworzenie kopii zapasowych tych treści.

4. Prywatność

Twoja prywatność ma dla nas znaczenie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi podczas korzystania z naszych Usług, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności Sup Citium. https://www.citium.net/privacy-policy-2/ Polityka Prywatności Sup jest niniejszym włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie.

5. Niedozwolone użytkowanie

Użytkownik nie może korzystać z Usług w celu tworzenia, przesyłania, wysyłania, odbierania lub przechowywania treści, które są w nich zawarte:

 1. jest fałszywa, celowo wprowadzająca w błąd, nielegalna lub promuje działalność nielegalną, nielegalną lub przestępczą lub podszywa się pod jakąkolwiek inną osobę lub podmiot, w tym Sup;
 2. narusza lub narusza wszelkie prawa osób trzecich, w tym wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa moralne, prawo do prywatności, prawo do wizerunku lub wszelkie inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności;
 3. jest zastraszanie, nękanie, obelgi, groźby, wulgarne, obsceniczne, obraźliwe, oszczercze, oszczercze lub zawierające pornografię, nagość, przemoc graficzną lub bezinteresowną, lub promujące przemoc, rasizm, dyskryminację, bigoterię, nienawiść lub szkody fizyczne jakiegokolwiek rodzaju wobec jakiejkolwiek grupy lub jednostki;
 4. jest w jakikolwiek sposób szkodliwy dla nieletnich lub skierowany do osób poniżej 13 roku życia;
 5. spam lub nakłanianie użytkowników Sup do zakupu czegokolwiek; lub
 6. żąda od użytkowników Sup wszelkich form identyfikacji lub treści niezgodnych z prawem.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług:

 1. korzystać z brandingów, logo, projektów, zdjęć, filmów wideo i innych materiałów wykorzystywanych w naszych Usługach;
 2. usuwać, obchodzić, wyłączać, uszkadzać lub w inny sposób ingerować w funkcje bezpieczeństwa Usług, w tym wszelkie środki techniczne, których możemy użyć w celu zapobieżenia lub ograniczenia nieautoryzowanego dostępu do Usług, funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie wszelkich treści dostępnych za pośrednictwem Usług, lub funkcje, które wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Usług;
 3. umyślnie zakłócać lub uszkadzać działanie Usług lub korzystanie z nich przez użytkownika, w tym poprzez przesyłanie lub rozpowszechnianie wirusów, robaków, złośliwego kodu lub jakiegokolwiek oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zmianę systemu komputerowego lub danych;
 4. wykorzystywać jakichkolwiek robotów, pająków, gąsienic, skrobaków lub innych zautomatyzowanych środków lub interfejsów w celu uzyskania dostępu do Usług lub wyodrębnienia innych informacji o użytkowniku bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 5. próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług lub serwerów lub sieci podłączonych do Usług (np. poprzez eksplorację haseł);
 6. korzystać z Usług lub jakichkolwiek treści zawartych w Usługach w jakichkolwiek celach komercyjnych bez naszej zgody;
 7. ingerować, zakłócać, negatywnie wpływać lub uniemożliwiać innym użytkownikom Sup korzystanie z Usług;
 8. podejmować lub ułatwiać wszelką działalność nielegalną, nielegalną lub przestępczą;
 9. udzielać pomocy technicznej związanej z dostarczaniem, produkcją, konserwacją lub użytkowaniem broni i materiałów z nią związanych lub z monitorowaniem telekomunikacji, jeżeli udzielenie takiej pomocy technicznej byłoby sprzeczne z zakazami dotyczącymi pomocy technicznej lub innymi sankcjami nałożonymi przez prawo kanadyjskie; lub
 10. zachęcać lub promować wszelkie działania, które naruszają niniejsze Warunki.

Naruszenie któregokolwiek z postanowień punktu 5 jest powodem natychmiastowego wyłączenia i usunięcia konta użytkownika bez uprzedzenia oraz trwałego zakazu zakupu jakichkolwiek produktów lub usług Sup w przyszłości.

6. Twoje hasło i konto

Hasło będzie całkowicie poufne i nigdy nie zostanie nikomu ujawnione. Zapamiętasz swoje hasło, a nie będziesz go zapisywał na piśmie. Wybierając hasło, zgadzasz się, że nie będziesz używał całości ani żadnej części numeru, który można łatwo uzyskać lub odgadnąć, np. daty urodzenia lub numeru telefonu swojego lub krewnego. Twoje hasło będzie zawierało co najmniej jedną z następujących informacji: dużą literę, małą literę, symbol i liczbę. Nie będziesz używał tego samego hasła, którego używasz z żadnym innym kontem lub loginem. Hasło zostanie natychmiast zmienione, jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny je zna. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Twojego konta w Sup Citium wynikający z udostępnienia przez Ciebie swojego hasła lub braku zabezpieczenia hasła w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

Poza tym, zgadzasz się, że nie:

 1. Utwórz inne konto, jeśli wyłączyliśmy Twoje konto;
 2. kupować, sprzedawać, przenosić, wynajmować lub umożliwiać dostęp do konta Sup Citium lub nazwy użytkownika, chyba że wcześniej uzyskałeś pisemną zgodę od nas; lub
 3. zalogować się lub spróbować zalogować się, aby uzyskać dostęp do Usług za pośrednictwem nieautoryzowanych aplikacji osób trzecich lub klientów.

Jeśli uważasz, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta, skontaktuj się z nami natychmiast poprzez nasz moduł wsparcia Sup Citium.

7. Opłaty za dane

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty mobilne i internetowe, jakie może ponieść podczas korzystania z Usług, w tym za wiadomości tekstowe, MMS-y i opłaty za dane związane z korzystaniem z Usług i/lub aktualizacje lub uaktualnienia nowych wersji Usług. Jeśli użytkownik nie jest pewny, jakie to mogą być opłaty, przed rozpoczęciem korzystania z Usług należy skontaktować się z dostawcą..

8. Usługi stron trzecich

W przypadku korzystania z usługi, funkcji lub produktu oferowanego przez stronę trzecią (w tym również tych oferowanych przez nas wspólnie z tą stroną), stosunki między daną stroną a użytkownikiem będą regulowane przez warunki każdej ze stron. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi, funkcji lub produktu oferowanego przez stronę trzecią należy przeczytać i zrozumieć te warunki oraz zbadać wszelkie funkcje, które są dla Ciebie ważne. Sup nie ponosi odpowiedzialności za warunki lub działania osób trzecich podjęte na ich podstawie.

Usługi mogą zawierać odnośniki do innych witryn lub usług, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Sup. Sup nie zatwierdza ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich witryn lub jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych za pośrednictwem innych witryn, do których prowadzą odnośniki. Sup zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z korzystaniem z takich witryn, do których prowadzą odnośniki. Korzystając z Usług, użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sup nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, roszczenia ani inne zobowiązania wynikające z korzystania z jakichkolwiek witryn osób trzecich lub związane z korzystaniem z nich.

9. Modyfikacja Usług i Wypowiedzenie

Zawsze ulepszamy nasze usługi i tworzymy nowe. Możemy dodawać lub usuwać funkcje, produkty lub produkty, a także zawieszać lub zatrzymywać Usługi w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Mamy nadzieję, że pozostaniesz dożywotnim użytkownikiem Sup Citium, ale możesz wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, usuwając swoje konto.

Sup może również rozwiązać niniejszy Regulamin z użytkownikiem w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i bez uprzedniego powiadomienia. Oznacza to, że możemy zaprzestać oferowania użytkownikowi jakichkolwiek Usług lub nałożyć nowe lub dodatkowe ograniczenia na możliwość korzystania z Usług przez użytkownika. Na przykład, możemy dezaktywować konto użytkownika z powodu przedłużającej się nieaktywności lub naruszenia niniejszego Regulaminu, a także odzyskać jego nazwę użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika za rozwiązanie niniejszej Umowy, w tym za zamknięcie jego Konta Sup Citium lub usunięcie jego treści. Niezależnie od tego, kto rozwiąże niniejszą Umowę, użytkownik i Sup będą nadal związani postanowieniami Punktów 9, 11-17.

Sup może od czasu do czasu modyfikować niniejszy Regulamin. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie będą publikowane na stronie internetowej Sup Citium, a użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie oraz wszelkich dodatkowych warunków, gdy będzie kontynuował korzystanie z Usług po opublikowaniu tych zmian.

10. Dodatkowe warunki dotyczące określonych usług

Ponieważ mamy coraz większą liczbę usług, czasami musimy opisać dodatkowe terminy dla poszczególnych usług. Te dodatkowe warunki są udostępniane wraz z odpowiednimi Usługami, a następnie stają się częścią Umowy Użytkownika z nami, jeśli Użytkownik korzysta z tych Usług.

11. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, bronić, zabezpieczać i chronić Sup, jego akcjonariuszy, podmioty zależne, stowarzyszone i ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, wykonawców, agentów, partnerów zewnętrznych i dostawców ("Sup").Grupa Sup") od i przeciwko jakimkolwiek roszczeniom, pozwom, stratom, szkodom, zobowiązaniom, zobowiązaniom, kosztom i wydatkom (w tym kosztom obsługi prawnej) wnoszonym przez osoby trzecie, wynikającym z lub z nimi związanym: (i) korzystaniem przez użytkownika z Usług i dostępem do nich; (ii) treściami użytkownika; (iii) naruszeniem przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym bez ograniczeń jakichkolwiek praw autorskich, własności lub prawa do prywatności, lub (iv) naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia, na koszt użytkownika, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, które są wymagane do zabezpieczenia i użytkownik zgadza się współpracować z nami w obronie tych roszczeń. Użytkownik zgadza się nie załatwiać żadnych spraw bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić użytkownika o wszelkich roszczeniach objętych niniejszą sekcją, gdy tylko dowiemy się o nich. Ten obowiązek obrony i odszkodowania przetrwa niniejsze Warunki i korzystanie z Usług przez użytkownika.

12. Gwarancja bezpieczeństwa

Nasza gwarancja bezpieczeństwa dla Ciebie - Sup gwarantuje, że Twoje konto Sup Citium nie zostanie zhakowane, a bezpieczeństwo informacji na Twoim koncie Sup Citium nie zostanie w żaden sposób naruszone. Jesteśmy tak pewni bezpieczeństwa naszego oprogramowania Sup Citium oraz naszych bieżących środków bezpieczeństwa, że w przypadku udowodnienia, iż dostęp do konta Sup Citium uzyskały osoby, którym użytkownik nie ujawnił swojego hasła lub nie udzielił dostępu do niego, a w rezultacie osoba ta uzyskała dostęp do wszelkich możliwych do rozszyfrowania treści znajdujących się na takim koncie Sup Citium, Sup zwróci użytkownikowi wszystkie opłaty wniesione przez niego do Sup i jego Dystrybutorów za korzystanie z Usług za pośrednictwem zhakowanego konta Sup Citium, pod warunkiem że użytkownik zastosował się do procedur ochrony haseł opisanych w punkcie 6 niniejszego Regulaminu.

13. Zastrzeżenia

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE "TAK JAK JEST" ORAZ "W DOSTĘPNYM POSTĘPOWANIU" I Z WYJĄTKIEM GWARANCJI BEZPIECZEŃSTWA OKREŚLONYCH W SEKCJI 12 TERMINÓW, GRUPA WYRAŹNIE WYRAŹNIE WYRAŻA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE I WARUNKI JAKIEGOKOLWIEK Rodzaju, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO, CICHEGO KORZYSTANIA, STABILNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB NIENARUSZANIA PRAWA. Sup GROUP nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień, że USŁUGI LUB URZĄDZENIA, KTÓRE SĄ INSTALOWANE: (A) BĘDĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (B) BĘDĄ DOSTĘPNE W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY I WOLNY OD BŁĘDÓW; LUB (C) BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, KOMPLETNE LUB ZGODNE Z PRAWEM. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. Sup GROUP NIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK KONDYNCJĘ TRZECICH STRON LUB UŻYTKOWNIKÓW ZA JEGO USŁUGI.

Supergrupa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które Ty, INNY UŻYTKOWNIK lub TRZECIA STRONA, PRZEDSTAWICIELE, POCZTA, PRZEDSTAWICIELE, ODBIORCIE lub SKŁADOWNICTWO W ODNIESIENIU DO NASZYCH USŁUG. UŻYTKOWNIK PODKREŚLA I ZGADZA SIĘ, ŻE MOŻE ZOSTAĆ OCZEKIWANY NA TREŚĆ, KTÓRA MOŻE BYĆ OBRAŻNA, NIEZGODNA Z PRAWEM, WŁAŚCIWOŚCIĄ LUB INNYMI WŁAŚCIWOŚCIWOŚCIAMI, NIEBĘDĄCYMI ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA TO, CO NASZA GRUPA PODKREŚLA.

UŻYTKOWNIK PONOWNIE I BEZPOŚREDNIE ODWOŁUJE SIĘ I NIE ZWRACA SIĘ DO GRUPY Z JAKICHKOLWIEK I WSZYSTKICH KLASYFIKACJI, ZOBOWIĄZAŃ I PRAW DZIAŁAŃ, KTÓRE JUŻ ZNAJDUJĄ SIĘ LUB NIE ZNAJDUJĄ SIĘ, DOTYCZĄ JAKICHKOLWIEK INTERAKCJI Z USŁUGAMI I GRUPĄ, DZIAŁAŃ LUB OMISJI. JEŻELI JEST PAN/PANI REZYDENTEM STANU KALIFORNIA, NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ PAN/PANI POSTANOWIEŃ PARAGRAFU 1542 KODEKSU CYWILNEGO STANU KALIFORNIA W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, KTÓRY STANOWI: "ZWOLNIENIE OGÓLNE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE LUB NIE PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ NA JEGO KORZYŚĆ W CHWILI WYKONANIA ZWOLNIENIA, A KTÓRE, JEŚLI SĄ PRZEZ NIEGO ZNANE, MUSIAŁY MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM".

14. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE ZAKAZANYM PRZEZ ZASTOSOWANE PRAWO, GRUPA NADZORU NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK UTRATĘ ZYSKU LUB JAKIEKOLWIEK DZIAŁALNOŚCI BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYŁĄCZNIE, NIEPOŚREDNIE, SZKODY SZKODY SPECJALNE LUB KARNE WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB USŁUG, PRODUKTÓW LUB USŁUG I PRODUKTÓW STRON TRZECICH, NAWET JEŻELI GRUPA ZOSTAŁA DOROZUMIANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. DOSTĘP DO USŁUG LUB STRON INTERNETOWYCH STRON TRZECICH ORAZ ICH PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ KORZYSTANIE Z NICH ODBYWA SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, A UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO BĄDŹ ZA WYNIKAJĄCĄ Z NICH UTRATĘ DANYCH. W ŻADNYM WYPADKU NIENARUSZAJĄCYM UMOWY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY, USŁUGI I PRODUKTÓW (W ŻADNYM PRZYPADKU I W ODNIESIENIU DO FORMY DZIAŁANIA) będzie WSZELKICH TERMINACH OGRANICZANICZANA DLA WIELKIEJ GRUPY: (A) Pięćdziesiąt DOLARÓW KANADYJSKICH ($50) LUB (B) KWOTY, KTÓRE PŁACIŁYŚ ZA DOSTĘP DO USŁUG. W ŻADNYM WYPADKU DOSTAWCY GRUPY NADZORCZEJ nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu lub w jakikolwiek sposób związany z niniejszą Umową.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD, WIĘC NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ZAWARTE W TEJ SEKCJI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

15. Wybór prawa i miejsca na wyłączność

Niniejsza Umowa jest interpretowana i podlega wyłącznie prawu obowiązującemu w Zjednoczonym Królestwie oraz prawu Zjednoczonego Królestwa, które ma w nim zastosowanie, a sądy Zjednoczonego Królestwa (oraz Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa, w razie potrzeby), z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji 15 lit. b) niniejszej Umowy, mają wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy. Z wyjątkiem przypadków określonych w sekcji 15 lit. b) każda ze stron niniejszej umowy nieodwołalnie zapewnia jurysdykcję wspomnianych sądów, wyraża zgodę na wszczęcie postępowania przed takimi sądami i zrzeka się prawa do procesu przed sądem przysięgłych. Każda ze stron niniejszej umowy nieodwołalnie zrzeka się, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy. forum non conveniens obrony przed podtrzymaniem takiego działania lub postępowania w takim sądzie. Niniejsze postanowienie nie może być interpretowane jako naruszające prawa strony niniejszej Umowy do wykonania orzeczenia lub orzeczenia poza daną prowincją, w tym prawo do zarejestrowania i wykonania orzeczenia lub orzeczenia w innej jurysdykcji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.

16. Rozstrzyganie sporów

  1. Okres przedawnienia. UŻYTKOWNIK I WYRAŻAJĄ ZGODĘ, ŻE JAKIEKOLWIEK PRZYCZYNY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI LUB POWIĄZANE Z USŁUGAMI MUSZĄ ZOSTAĆ ZGODNE Z JEDNYM (1) LATEM PO PRZYCZYNIE DZIAŁAŃ. W PRZECIWNYM RAZIE, TAKA PRZYCZYNA DZIAŁANIA JEST TRWALE WYKLUCZONA.
  2. Obowiązkowy arbitraż. Z wyjątkiem wszelkich spraw wymagających sprawiedliwego lub sądowego rozstrzygnięcia, wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane są przekazywane do rozstrzygnięcia przez jednego arbitra ("Arbiter").Arbiter") w ramach Ustawa o postępowaniu arbitrażowym Zjednoczonego Królestwa. Decyzja Arbitra we wszystkich sprawach lub sprawach przedłożonych Arbitrowi do rozstrzygnięcia jest rozstrzygająca, ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron niniejszej Umowy. Arbiter jest powoływany w drodze porozumienia między stronami, lub w razie braku porozumienia, arbiter jest powoływany przez sędziego Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa, na wniosek którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy. Arbiter określa, kto ponosi koszty arbitrażu zgodnie z niniejszą sekcją. Miejsce arbitrażu znajduje się w Vancouver, Kolumbia Brytyjska.
  3. Zrzeczenie się powództwa grupowego. ARBITRAŻ BĘDZIE PROWADZONY W TRYBIE INDYWIDUALNYM, A NIE W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM, SKONSOLIDOWANYM LUB POWÓDZTWIE REPREZENTACYJNYM. ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ ROSZCZEŃ WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, NIE MOŻE PRZEWODNICZYĆ W INNY SPOSÓB JAKIEJKOLWIEK FORMIE POSTĘPOWANIU REPREZENTACYJNEMU LUB POWÓDZTWU GRUPOWEMU I NIE MOŻE PRZYZNAĆ ZWOLNIENIA GRUPOWEGO.
  4. Poufność. Żadna część procedur nie będzie dostępna dla publiczności ani mediów. Wszystkie dowody ujawnione lub przedstawione na rozprawie są poufne i nie mogą być ujawnione, chyba że za pisemną zgodą stron, na podstawie nakazu sądowego lub jeżeli nie jest to wymagane przez prawo. Niezależnie od powyższego, żadna ze stron nie będzie pozbawiona możliwości przedłożenia sądowi wszelkich informacji niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy, wykonania orzeczenia arbitrażowego lub wystąpienia z wnioskiem o wydanie nakazu sądowego lub sprawiedliwego odszkodowania.

17. Rozdzielność

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za niewykonalną, wówczas postanowienie to zostanie zmodyfikowane w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego wykonalności bez utraty jego intencji lub oddzielenia go od niniejszych Warunków, jeżeli taka modyfikacja nie będzie możliwa i nie wpłynie na ważność lub wykonalność pozostałych Warunków. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron któregokolwiek z postanowień lub warunków niniejszej Umowy lub jakiekolwiek ich naruszenie, w żadnym przypadku nie będzie stanowiło odstąpienia od takiego postanowienia lub warunku lub jakiegokolwiek jego późniejszego naruszenia.

18. Warunki końcowe

Wszelkie prawa, które nie zostały przyznane Użytkownikowi, są zastrzeżone przez Grupę Sup, a wszelka własność intelektualna w ramach Usług należy do nas. Niniejsze Warunki stanowią ostateczną, kompletną i wyłączną Umowę pomiędzy Użytkownikiem a Sup i zastępują wszystkie wcześniejsze Umowy pomiędzy nami.

Jeśli nie będziemy egzekwować części niniejszych Warunków, nie będzie to traktowane jako zrzeczenie się. Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich podstawie nie mogą być przenoszone lub scedowane przez użytkownika bez naszej zgody. Możemy dokonać cesji Warunków bez ograniczeń w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją lub sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich swoich aktywów, upadłością lub innym działaniem prawa, bez Twojej zgody.

Jeśli będziemy musieli skontaktować się z Tobą w sprawie niniejszych Warunków, to Ty: (1) wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości elektronicznych; oraz (2) wyrażają zgodę na to, aby wszystkie warunki, umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne wiadomości, które wysyłamy Państwu drogą elektroniczną, spełniały wszystkie wymogi prawne, tak jakby miały formę pisemną. Zgadzamy się, że niniejsze Warunki i wszystkie związane z nimi dokumenty są sporządzone w języku angielskim.

pl_PLPolski