Voorwaarden voor de dienstverlening

Laatst bijgewerkt: 22 november 2020

 Deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden"of "Overeenkomst") is een wettelijk contract tussen u en Sup Pyr Ltd. (“Sup”, “we”, “onze"), die uw gebruik van de privacy-diensten regelt die worden aangeboden door Sup Citium-software die eigendom is van en ontwikkeld is door Sup (de "Diensten”). Door gebruik te maken van de Diensten gaat u akkoord met de Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van de Voorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Diensten.

U erkent en gaat ermee akkoord dat dit contract alleen tussen u en Sup wordt gesloten en niet tussen partners, distributeurs, promotors of serviceproviders van Sup (gezamenlijk, "Distributeurs”). Als u een probleem of claim hebt met betrekking tot de Diensten, is Sup en niet zijn Distributeurs als enige verantwoordelijk voor de aanpak van het probleem of de claim. Als u de Services hebt verkregen van een van de Distributeurs van Sup, gaat u ermee akkoord dat een dergelijke Distributeur niet verplicht of verantwoordelijk is om u garantie-, onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Services te verlenen.

WE WILDEN U LATEN WETEN DAT DE VOORWAARDEN EEN ARBITRAGEBEDING BEVATTEN IN ARTIKEL 15(B) DAT VEREIST DAT ALLE GESCHILLEN, MET UITZONDERING VAN GESCHILLEN DIE EEN BILLIJKE OF VOORLOPIGE VOORZIENING VEREISEN, WORDEN BESLECHT DOOR BINDENDE ARBITRAGE. U EN VERZEKER U ER OOK VAN AF TE ZIEN VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK, CLASS ACTIONS EN KLASSE-ARBITRAGE.

1. 2. Wie kan de diensten gebruiken

U moet de minimumleeftijd hebben om gebruik te kunnen maken van de diensten. "Minimumleeftijd" betekent 18 jaar. Als de wet echter voorschrijft dat je ouder moet zijn om de Services rechtmatig aan je te kunnen verlenen, dan is de Minimumleeftijd zo'n oudere leeftijd.

Door gebruik te maken van een van de diensten, verklaart u dat:

 1. u aanvaardt deze overeenkomst en u bevestigt dat u het recht en de bevoegdheid hebt om deze overeenkomst aan te gaan;
 2. u zult deze Voorwaarden en alle toepasselijke lokale, provinciale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften naleven; en
 3. als u de Diensten gebruikt namens een bedrijf of een andere entiteit, verklaart u dat u bevoegd bent om alle licenties te verlenen die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet en om in te stemmen met deze Voorwaarden namens het bedrijf of de entiteit.

2. 2. Uw rechten om de diensten te gebruiken

Sup verleent u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, niet-sublicentieerbare licentie (de "Licentie") aan:

 1. toegang tot en gebruik van de Diensten voor (i) het voorkomen van identiteitsdiefstal, hacking, kwaadwillige aanvallen of spionage; (ii) de bescherming van uw persoonlijke privacyrechten; en (iii) de veilige werking van uw legitieme persoonlijke of zakelijke zaken, en niet voor enig onwettig, illegaal of crimineel gebruik; en
 2. de Services downloaden, installeren en gebruiken op één mobiel apparaat (bijv. een mobiele telefoon of tablet) dat van nature een door Sup ondersteund besturingssysteem uitvoert en dat u bezit of beheert voor uw niet-commercieel gebruik of intern zakelijk gebruik.

De Licentie laat u genieten van de Services op een manier die deze Voorwaarden en onze andere beleidsregels, zoals ons Privacybeleid, toestaan. https://www.citium.net/privacy-policy-2/

U gaat ermee akkoord dat alle software die wij u aanbieden automatisch upgrades, updates of andere nieuwe functies kan downloaden en installeren en logboekinformatie naar onze servers kan sturen. U kunt deze automatische downloads mogelijk aanpassen via de instellingen van uw mobiele apparaat. Deze updates en upgrades zijn ontworpen om onze diensten te verbeteren en te verbeteren en kunnen bugfixes, verbeteringen en nieuwe modules bevatten.

U mag geen enkel onderdeel van onze Diensten verkopen, verhuren, leasen, toewijzen, distribueren, kopiëren, wijzigen of hosten. Ook mag u de Diensten niet aanpassen, samenvoegen, er afgeleide werken van maken, demonteren, decompileren, reverse compileren, proberen de broncode te achterhalen of een deel ervan reverse-engineeren, behalve in de mate dat deze beperkingen uitdrukkelijk verboden zijn door de toepasselijke wetgeving.

3. 3. Rechten op inhoud

Bij sommige van onze diensten kunt u gebruikersgegevens aanmaken, uploaden, verzenden, ontvangen en opslaan. Wanneer u dit doet, behoudt u de eigendomsrechten die u had in de gegevens om te beginnen. WIJ GEBRUIKEN, KOPIËREN OF WIJZIGEN GEEN GEBRUIKERSGEGEVENS.

U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u via de Diensten verzendt, inclusief voor de back-up van die inhoud.

4. 4. Privacy

Uw privacy is voor ons van belang. U kunt meer te weten komen over hoe wij met uw gegevens omgaan wanneer u onze diensten gebruikt door ons Sup Citium Privacybeleid te lezen. https://www.citium.net/privacy-policy-2/ Het Privacybeleid van Sup wordt hierbij door middel van verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen.

5. 5. Niet-toegestaan gebruik

U mag de Diensten niet gebruiken om inhoud te creëren, te uploaden, te verzenden, te ontvangen of op te slaan:

 1. is onjuist, opzettelijk misleidend, onwettig of bevordert een onwettige, illegale of criminele activiteit of die zich voordoet als een andere persoon of entiteit, met inbegrip van Sup;
 2. inbreuk maakt op of inbreuk maakt op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, morele rechten, het recht op privacy, het recht op publiciteit, of enig ander intellectueel eigendomsrecht of eigendomsrecht;
 3. is pesten, lastigvallen, beledigen, bedreigen, vulgair, obsceen, beledigend, lasterlijk, smadelijk, of dat pornografie, naaktheid, of grafisch of zinloos geweld bevat, of dat geweld, racisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu promoot;
 4. is op enigerlei wijze schadelijk voor minderjarigen of gericht op personen jonger dan 13 jaar;
 5. spams of verzoekt Sup-gebruikers om iets te kopen; of
 6. vraagt elke vorm van identificatie of illegale inhoud van Sup-gebruikers.

U gaat ermee akkoord de Diensten niet te gebruiken om:

 1. gebruik te maken van branding, logo's, ontwerpen, foto's, video's of andere materialen die in onze diensten worden gebruikt;
 2. de beveiligingskenmerken van de Diensten te verwijderen, te omzeilen, uit te schakelen, te beschadigen of op andere wijze te verstoren, met inbegrip van technische maatregelen die we kunnen gebruiken om ongeoorloofde toegang tot de Diensten te voorkomen of te beperken, functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud die toegankelijk is via de Diensten voorkomen of beperken, of functies die beperkingen op het gebruik van de Diensten afdwingen;
 3. het opzettelijk verstoren of beschadigen van de werking van de Diensten of het plezier dat de gebruiker eraan beleeft, onder meer door het uploaden of verspreiden van virussen, wormen, kwaadaardige code of software die bedoeld is om een computersysteem of gegevens te beschadigen of te wijzigen;
 4. gebruik te maken van een robot, spider, crawler, scraper of ander geautomatiseerd middel of interface om toegang te krijgen tot de diensten of om informatie van andere gebruikers te extraheren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 5. proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot de diensten of servers of netwerken die met de diensten zijn verbonden (bijv. via password mining);
 6. de Diensten of enige inhoud van de Diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze toestemming;
 7. andere Sup-gebruikers te storen, te verstoren, negatief te beïnvloeden of te belemmeren om volledig van de Services te genieten;
 8. illegale of criminele activiteiten te ondernemen of te faciliteren;
 9. technische bijstand te verlenen in verband met de levering, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en aanverwant materiaal, of voor gebruik in verband met het toezicht op de telecommunicatie, indien het verlenen van dergelijke technische bijstand in strijd zou zijn met de door de Canadese wetgeving opgelegde verbodsbepalingen inzake technische bijstand of andere sancties; of
 10. elke activiteit aan te moedigen of te bevorderen die in strijd is met deze Voorwaarden.

Overtreding van een van de voorwaarden van Sectie 5 is de reden voor de onmiddellijke deactivering en verwijdering van uw account zonder kennisgeving, en een permanent verbod op de toekomstige aankoop van een van de producten of diensten van Sup.

6. 6. Uw wachtwoord en account

U zult uw wachtwoord absoluut vertrouwelijk houden en nooit aan iemand bekendmaken. U zult uw wachtwoord onthouden in plaats van het schriftelijk vast te leggen. Wanneer u een wachtwoord kiest, gaat u ermee akkoord dat u niet alle of een deel van een nummer dat gemakkelijk kan worden verkregen of geraden, zoals de geboortedatum of het telefoonnummer van uw of een familielid, zult gebruiken. Uw wachtwoord zal ten minste één van de volgende zaken bevatten: een hoofdletter, een kleine letter, een symbool en een nummer. U zult niet hetzelfde wachtwoord gebruiken als bij een andere account of login. U verandert uw wachtwoord onmiddellijk als u weet of vermoedt dat iemand anders het weet. Ongeacht iets anders in deze Voorwaarden zijn we niet verantwoordelijk voor onbevoegde toegang tot je Sup Citium-account als gevolg van het delen van je wachtwoord of het niet beveiligen van je wachtwoord op de manier die hierin wordt beschreven.

U gaat er ook mee akkoord dat u dat niet zult doen:

 1. Maak een ander account aan als we uw account hebben uitgeschakeld;
 2. kopen, verkopen, overdragen, leasen of toegang verlenen tot uw Sup Citium-account of gebruikersnaam, tenzij u eerst onze schriftelijke toestemming hebt; of
 3. inloggen of proberen in te loggen om toegang te krijgen tot de diensten via ongeautoriseerde applicaties van derden of klanten.

Als u denkt dat iemand toegang heeft gekregen tot uw account, neem dan onmiddellijk contact met ons op via onze Sup Citium-ondersteuningsmodule.

7. 7. Gegevens Kosten

U bent verantwoordelijk voor alle mobiele en internetkosten die u mogelijk in rekening worden gebracht bij het gebruik van de Services, inclusief sms-, mms- en gegevenskosten voor het gebruik van de Services en/of updates of upgrades van nieuwe versies van de Services. Als u niet zeker weet wat deze kosten zijn, kunt u het volgende vragen aan uw provider voordat u de Services gebruikt..

8. 8. Diensten van derden

Als u gebruik maakt van een dienst, functie of product dat wordt aangeboden door een derde partij (inclusief die welke wij gezamenlijk met een derde partij aanbieden), zullen de voorwaarden van elke partij de relatie van de betreffende partij met u bepalen. Lees en begrijp deze voorwaarden en onderzoek alle functies die voor u belangrijk zijn voordat u een dienst, functie of product van een derde partij gebruikt. Sup is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden van die derde partij of voor acties die onder de voorwaarden van die derde partij worden ondernomen.

De Services kunnen koppelingen bevatten naar andere websites of services die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Sup. Sup onderschrijft dergelijke gekoppelde sites of de informatie of het materiaal dat toegankelijk is via andere gekoppelde sites niet en doet geen uitspraken over dergelijke gekoppelde sites of over de informatie of het materiaal dat toegankelijk is via andere gekoppelde sites. Sup wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van dergelijke gekoppelde sites af. Door de Services te gebruiken, erkent u uitdrukkelijk en gaat u ermee akkoord dat Sup niet verantwoordelijk is voor schade, claims of andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van een website van derden.

9. 9. Wijziging van de diensten en beëindiging

We zijn altijd bezig met het verbeteren van onze diensten en het creëren van nieuwe diensten. We kunnen functies, producten of functies toevoegen of verwijderen, en we kunnen de Services ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of stopzetten.

Hoewel we hopen dat u een levenslange Sup Citium-gebruiker blijft, kunt u deze Voorwaarden te allen tijde en om welke reden dan ook opzeggen door uw account te verwijderen.

Sup kan deze Voorwaarden ook te allen tijde, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, met u beëindigen. Dat betekent dat we kunnen stoppen met het aanbieden van Services of dat we nieuwe of aanvullende beperkingen kunnen opleggen aan je mogelijkheden om de Services te gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld je account deactiveren als gevolg van langdurige inactiviteit of een schending van deze Voorwaarden, en we kunnen je gebruikersnaam te allen tijde om welke reden dan ook terugvorderen.

We zijn niet aansprakelijk voor het beëindigen van deze Overeenkomst, inclusief het beëindigen van uw Sup Citium-account of het verwijderen van uw inhoud. Ongeacht wie deze Overeenkomst beëindigt, blijven jij en Sup gebonden aan artikel 9, 11-17.

Sup kan deze servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen in deze Overeenkomst worden op de site van Sup Citium geplaatst en je gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden of aan eventuele aanvullende voorwaarden wanneer je de Services blijft gebruiken nadat deze wijzigingen zijn geplaatst.

10. 10. Aanvullende voorwaarden voor specifieke diensten

Aangezien we een groeiend aantal diensten hebben, moeten we soms aanvullende termen voor specifieke diensten beschrijven. Deze aanvullende voorwaarden worden samen met de betreffende Diensten ter beschikking gesteld en maken dan deel uit van uw Overeenkomst met ons als u gebruik maakt van deze Diensten.

11. 11. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, Sup, haar aandeelhouders, dochterondernemingen, filialen en hun bestuurders, functionarissen, werknemers, aannemers, agenten, derde partners en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren (de "Sup Groep") van en tegen alle vorderingen, rechtszaken, verliezen, schade, verplichtingen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten) die door derden worden ingesteld als gevolg van of in verband met: (i) uw gebruik van en toegang tot de Diensten; (ii) uw gebruikerscontent; (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig auteursrecht, eigendomsrecht of privacyrecht, of (iv) uw schending van deze Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die u moet vrijwaren en u stemt ermee in om mee te werken aan onze verdediging van deze vorderingen. U stemt ermee in geen enkele zaak te schikken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te brengen van elke claim die onder deze sectie valt zodra we er kennis van hebben genomen. Deze verplichting tot verdediging en schadeloosstelling zal deze Voorwaarden en uw gebruik van de Diensten overleven.

12. 12. Veiligheidsgarantie

Onze veiligheidsgarantie voor u - Sup garandeert dat uw Sup Citium-account niet kan worden gehackt en dat de veiligheid van de informatie op uw Sup Citium-account op geen enkele manier in gevaar kan worden gebracht. We hebben zoveel vertrouwen in de beveiliging van onze Sup Citium-software en in onze doorlopende beveiligingsmaatregelen dat als wordt aangetoond dat iemand toegang tot uw Sup Citium-account heeft gekregen zonder dat u uw wachtwoord hebt vrijgegeven of zelf toegang hebt gegeven, en als gevolg daarvan een dergelijke persoon toegang krijgt tot ontcijferbare inhoud binnen een dergelijke Sup Citium-account, Sup u alle kosten zal vergoeden die u aan Sup en haar distributeurs hebt betaald voor het gebruik van de Services voor de gehackte Sup Citium-account, op voorwaarde dat u de wachtwoordbeschermingsprocedures hebt gevolgd die worden beschreven in paragraaf 6 van deze Voorwaarden.

13. 13. Ontkenningen

DE DIENSTEN WORDEN "AS-IS" GELEVERD EN "ALS BESCHIKBAAR" EN MET DE VERPLICHTING VAN DE VEILIGHEIDSGARANTIE, GESPECIFICEERD IN DE SECTIE 12 VAN DEZE VOORWAARDEN, DE UITSLUITENDE GROEP EN DE VOORWAARDEN VAN EEN EN ANDERE KIND, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, RUSTIG GENOT, STABILITEIT, NAUWKEURIGHEID, OF NIET-INBREUK. THE Sup GROUP MAKE NO REPRESENTATION OR WARRANTY THAT THE SERVICES OR THE DE DEVICE UPON WHICH THE SERVICES ARE INSTALLED: (A) ZAL VOLDOEN AAN UW EISEN; (B) ZAL BESCHIKBAAR ZIJN OP EEN ONONDERBROKEN, TIJDIGE OF FOUTVRIJE BASIS; OF (C) ZAL NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, VOLLEDIG OF WETTELIJK ZIJN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. THE Sup GROUP IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EEN DERDE PARTIJ OF GEBRUIKERSVOORWAARDEN INZAKE DIENSTEN.

THE Sup GROUP neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige vorm van aansprakelijkheid die U, of een ander gebruiker, of een derde partij creëert, oplaadt, verkoopt, ontvangt of opslaat op onze diensten. JIJ BELANGRIJK EN OVEREENSTEMMING DAT JIJ BELANGRIJK MOET WORDEN BETREFFENDE, ILLLEGALE, MISLUKKENDE, OF ANDERE INAPPROPRIATE, GEEN WAARMEE DE SUPERGROEP VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR.

JE HEBT HEBBEN DE IRREVOCABLY EN DE UNCONDITIONELE BETREFFENDE EN VOORLOPIGE BETREFFENDE DE SUPERGROEP VAN EEN EN ALLE CLAIMS, DEMANDS, EN RECHTEN VAN DE ACTIE, WAARNEER NOOIT WETEN OF NIET WETEN, DAT BETREFFENDE EIGEN INTERACTIES MET, OF ACTEN OF OMISSIE VAN, DE DIENSTEN EN DE SUPERGROEP BETREFFEN. INDIEN U INGEZETENE BENT VAN CALIFORNIA, DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN CALIFORNIA-BURGERLIJK WETBOEK ARTIKEL 1542 IN VERBAND MET HET VOORGAANDE, WAARIN STAAT: "EEN ALGEMENE INVRIJHEIDSTELLING STREKT ZICH NIET UIT TOT VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER NIET WEET OF VERMOEDT DAT ZE IN ZIJN VOORDEEL BESTAAN OP HET MOMENT VAN DE UITVOERING VAN DE INVRIJHEIDSTELLING, DIE, ALS ZE BIJ HEM BEKEND ZIJN, ZIJN SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR MATERIEEL MOETEN HEBBEN BEÏNVLOED.

14. 14. Beperking van de aansprakelijkheid

AAN HET MAXIMAAL BIJ HET TOEPASSINGSGEBIED, Zal de Sup GROUP in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn voor u of een derde partij voor eender welk verloren product of eender welke richting, INDIRECT, CONSEQUENTIEEL, EXEMPLAIR, INCIDENTAL, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADEN VAN DEZE OVEREENKOMST OF DE DIENSTEN, PRODUCTEN OF DERDE PARTIJEN EN PRODUCTEN, ALS DE SUPERGROEP AAN DE MOGELIJKHEID VAN SUCHCHTIGE SCHADEN IS TOEGEVOEGD. DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF SITES VAN DERDEN EN HUN PRODUCTEN EN DIENSTEN ZIJN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO, EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF MOBIELE APPARAAT OF VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG DAARVAN. MET BETREKKING TOT DE OVEREENKOMST, DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SUPERGROEP AAN U VOOR EEN VAN DE DAMAGEN DIE VAN DE OVEREENKOMST KOMTEN OF BETREFFENDE DEZE OVEREENKOMST, DE DIENSTEN EN PRODUCTEN (VOOR EEN EN DE VORM VAN DE ACTIE), ZULLEN OP ALLE TIJDEN BEPERKT WORDEN AAN DE GROOTTE VAN DE GROOTTE: (A) de CANADISCHE DOLLARS van de FIFTY ($50) OF (B) de BELANGRIJKE BETALINGEN VAN DE TOEGANG TOT DE DIENSTEN. In geen enkel geval zullen de leveranciers van de Sup GROUP enige aansprakelijkheid hebben buiten of in geen enkel opzicht verbonden met deze overeenkomst.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT SOMMIGE OF ALLE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

15. 15. Keuze van het recht & de exclusieve locatie

Deze Overeenkomst wordt uitsluitend uitgelegd en beheerst door de wetten die van kracht zijn in het Verenigd Koninkrijk en de wetten van het Verenigd Koninkrijk die daarin van toepassing zijn, en de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk (en het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk, indien nodig), en behalve zoals uiteengezet in Sectie 15(b) van deze Overeenkomst, hebben de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst te horen en te beslechten. Behoudens het bepaalde in artikel 15, onder b), van deze verordening, draagt elk van de partijen onherroepelijk zorg voor de bevoegdheid van deze gerechten, stemt zij in met de inleiding van de procedure voor deze gerechten en ziet zij af van elk recht op een juryrechtspraak. Elk van de partijen doet onherroepelijk afstand, voor zover toegestaan door de wet, van alle forum non conveniens de verdediging van de handhaving van een dergelijke actie of procedure voor een dergelijke rechtbank. Deze bepaling mag niet worden geïnterpreteerd als een aantasting van de rechten van een partij bij deze Overeenkomst om een vonnis of uitspraak buiten de genoemde provincie ten uitvoer te leggen, met inbegrip van het recht om een vonnis of uitspraak in een ander rechtsgebied vast te leggen en ten uitvoer te leggen. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

16. 16. Geschillenbeslechting

  1. Verjaringstermijn. JAAR EN OVEREENSTEMMING DAT ALLE OPDRACHTIGE ACTIES UIT OF VERBAND MET DE DIENSTEN MOGELIJK ZIJN (1) JAAR NA DE OPDRACHTIGHEID VAN DE ACTIES. ANDERS IS EEN DERGELIJKE OORZAAK VAN DE ACTIE PERMANENT UITGESLOTEN.
  2. Verplichte arbitrage. Met uitzondering van alle zaken die een billijke of voorlopige voorziening vereisen, worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst door één enkele arbiter (de "Arbiter") doorverwezen en definitief beslecht.Arbiter") onder de Arbitragewet van het Verenigd Koninkrijk. De beslissing van de arbiter over alle kwesties of aangelegenheden die ter beslechting aan de arbiter worden voorgelegd, is beslissend, definitief en bindend voor alle partijen. De arbiter wordt benoemd bij overeenkomst tussen de partijen, of bij gebrek aan overeenstemming wordt de arbiter benoemd door een rechter van het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk, op verzoek van een van de partijen bij deze overeenkomst. De arbiter bepaalt wie de kosten van de arbitrage overeenkomstig deze afdeling zal dragen. De plaats van de arbitrage is Vancouver, British Columbia.
  3. Klasse-actie ontheffing. DE ARBITRAGE ZAL OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN UITGEVOERD EN NIET IN EEN KLASSE-, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE ACTIE. DE ARBITER MAG NIET MEER DAN ÉÉN PERSOON IN ZIJN VORDERINGEN CONSOLIDEREN, MAG NIET OP EEN ANDERE MANIER DE LEIDING HEBBEN OVER ENIGE VORM VAN EEN REPRESENTATIEVE OF GROEPSPROCEDURE EN MAG GEEN COLLECTIEF REDRES TOEKENNEN.
  4. Vertrouwelijkheid. Geen enkel deel van de procedures zal openstaan voor het publiek of de media. Alle bewijsmateriaal dat tijdens de hoorzitting wordt ontdekt of ingediend, is vertrouwelijk en mag niet openbaar worden gemaakt, tenzij met schriftelijke toestemming van de partijen, op grond van een gerechtelijk bevel, of tenzij de wet dit voorschrijft. Niettegenstaande het voorgaande wordt geen enkele partij verhinderd om informatie die nodig is om deze Overeenkomst af te dwingen, een arbitraal vonnis af te dwingen of een gerechtelijk bevel of een billijke schadeloosstelling te vragen, aan een rechtbank voor te leggen.

17. 17. Scheidbaarheid

Als een deel van deze Voorwaarden onafdwingbaar blijkt te zijn, dan zal die bepaling worden gewijzigd voor zover dat nodig is om deze afdwingbaar te maken zonder de bedoeling ervan te verliezen of van deze Voorwaarden te scheiden als een dergelijke wijziging niet mogelijk is en de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige Voorwaarden niet in het gedrang komt. Een verklaring van afstand door een van beide partijen van een bepaling of voorwaarde van deze Overeenkomst of een schending daarvan, in een enkel geval, zal geen afstand doen van een dergelijke bepaling of voorwaarde of een latere schending daarvan.

18. 18. Definitieve voorwaarden

Alle rechten die niet aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan de Sup Group en alle intellectuele eigendom van de Diensten is eigendom van ons. Deze voorwaarden zijn de definitieve, volledige en exclusieve overeenkomst tussen u en Sup en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen ons.

Als we een deel van deze voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand. Deze Voorwaarden, en alle rechten en licenties die krachtens deze Voorwaarden worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of overgedragen zonder onze toestemming. We kunnen de Voorwaarden zonder beperking overdragen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van alle of vrijwel alle activa, of faillissement of andere rechtshandelingen, zonder uw toestemming.

Als we contact met u moeten opnemen over deze voorwaarden, u: (1) gaat u akkoord met het ontvangen van elektronische berichten van ons; en (2) gaat u ermee akkoord dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die we elektronisch aan u sturen voldoen aan alle wettelijke vereisten alsof ze schriftelijk waren. We gaan ermee akkoord dat deze voorwaarden en alle gerelateerde documenten in het Engels zijn.

nl_NL_formalNederlands (Formeel)